155 Bar & Kitchen, Clerkenwell

The Holy Birds, Spitalfields